شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور نمي‌باشد

  1.  اختلافات و دعاوي بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي با يكديگر (ازجمله شرکت های تعاونی،  شرکت های خصوصی، سازمان های مردم  نهاد)

    حسب مورد رسيدگي به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی با یکدیگر اعم از شکایات حقوقی و کیفری  ، با دادسراهاي عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي عمومی و كيفري صالحه مي‌باشد. علاوه بر این رسیدگی به اختلافات خانوادگي نيز در دادگاه‌هاي حقوقي و خانواده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

  2.        شكايت ازآراء صادره ،  نحوه رفتار قضات و روند رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در محاکم و مراجع  قضائي (از جمله دادگاه های عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری)

  بر اساس بند (ج) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، صرفا رسیدگی به سوء جریانات  اداری و مال مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور بوده و سازمان حق ورود به آراء قضات ، نحوه رفتار قضات و یا هرگونه روند رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی را ندارد به همین دلیل هر گونه شکایت در این خصوص ، موجبات رد شکایت را فراهم می آورد .

  3.      مطالبه وام يا كمك‌هاي مالي و نظاير آن

  براي سازمان چنين وظايفي منظور نگرديده و از اين جهات منابعي نیز به این سازمان  اختصاص داده نشده است  فلذا رسیدگی به  چنین درخواست هایی ، خارج از وظایف سازمان بوده و منجرب به رد درخواست خواهد شد.

  4.      شكايات مربوط به گران‌فروشي

  مسئوليت پيگيري و رسيدگي به اين شكايات بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و شاکی در بدو امر می بایستی به این سازمان مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت پاسخ  به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه نماید.

  5.      رسيدگي به شكايات از روند انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز اعتراض به رد صلاحيت افراد داوطلب در اين امور

  مراجع رسيدگي به اين امور در قوانين مربوط تعيين و تصريح شده است.

   6.      اعتراض به تصميمات و آراء مراجع غيرقضائي نظير كميسيون‌هاي مالياتي، ماده 100 قانون شهرداري‌ها، هيأت‌هاي حل اختلاف كارگري

  رسيدگي به اين اعتراضات حسب مورد در صلاحيت كميسيون‌هاي تجديدنظر و يا ديوان عدالت اداري است. چنانچه سوء جرياني در رسيدگي و يا نقض قانون و يا سوء استفاده از موقعيت شغلي بوده و دلايل كافي ارائه شود، سازمان فقط در اين موارد رسيدگي مي‌كند.

7.  موارد زير نيز خارج از صلاحيت سازمان مي‌باشد:

  - رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي

  - رسيدگي به تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

  - رسيدگي به تصميمات شوراي نگهبان در زمينه تاييد و يا رد صلاحيت كانديداها در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا

 - رسيدگي به تصميمات ديوان محاسبات كشور